Medezeggenschapsraad


 
De Medezeggenschapsdeelraad, kortweg MR genoemd, is een belangrijk orgaan voor de school. Een MR heeft tot taak om er voor te zorgen, dat alles dat met de gang van zaken op school te maken heeft, op een goede manier besproken wordt. De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel en richt zich op goed onderwijs voor de leerlingen. Mochten u zaken opvallen, zit u ergens mee of wilt u onderwerpen aan de orde brengen dan kunt u dus altijd met één van de MR-leden contact opnemen. De MR bespreekt alle onderwerpen, die voor de school, de ouders en de leerlingen van belang zijn. Voor een deel van die onderwerpen heeft de MR adviesrecht, voor een ander deel instemmingsrecht. 
De gezamenlijke MR vergadert eens in de vier tot zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Om de drie jaar worden er verkiezingen gehouden voor de MR.

Sinds schooljaar 2018-2019 functioneert er een deelraad MR op de Florens Radewijnsschool. Een raad die specifiek over onze school gaat. Daarnaast zal er 1 à 2 keer per jaar een MR vergadering zijn met de medezeggenschapsraad van de Marshof. Hierin worden zaken besproken die voor beide scholen gelden. 

De MR bestaat uit de volgende personen: 
Jacolien Leenders                          Voorzitter en Lid Oudergeleding
Jitske van den Bovenkamp           Lid Oudergeleding 
Saskia Boerrighter – van Weert   Lid Oudergeleding 
Daphne van Ginkel                        Lid Personeelsgeleding en secretaris 
Kim van Voorst                               Lid Personeelsgeleding (om en om) 
Ietje Pompert                                  Lid Personeelsgeleding (om en om) 
Chiel de Lobie                                 Adviserend lid 

De MR is bereikbaar via mrflorensradewijnsschool@gmail.com